สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา


นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมานายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 1นายนคร ถ้ำแก้ว
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา คนที่ 2นายอรุน ขันโคกสูง
ผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านประมง)นายสมพงษ์ เข็มประสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านปศุสัตว์)นายณัฎฐ์ชยนต์ เลิศธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านพืช)


 
นางอ้อม กาบขุนทด
ผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านอื่นๆ)นายจำลอง จันดอน
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอโนนไทยนายทองอยู่ ไหวพริบ
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอโนนสูงนายฉลอม โสระพิมาย
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอเทพารักษ์นายเทวฤทธิ์ แสงผา
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอแก้งสนามนาง


 

นายธรรมนูญ ยิ่งยืน
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอสีคิ้วนายเชิด คงมณี
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอโชคชัยนายนิพนธ์ กระชอนสุข
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอโนนแดงนายเชื้อ แสนสันเทียะ
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอขามสะแกแสงนายบัว ดวงดาว
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอบัวลายนายนภัทร ทองเจือ
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอด่านขุนทดนายคำภี ภูมินา
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอจักราชนายทวีป ปรีชาวงศ์สกุล
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอชุมพวงนายประจวบ ตอบกลาง
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอหนองบุญมาก


 
  
นายพล กุนอก
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอคงนายสนิท คำสิ่งห์นอก
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอประทาย


 

นายองอาจ ปะโมนะตา
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอห้วยแถลงนายภาวัต สีสม
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอลำทะเมนชัย


 
นายรัตติเทพ สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอเมืองนครราชสีมานายอนันต์ รัตนศฤงค์
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอเฉลิมพระเกียรตินางละเอียด พิมพา
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอพระทองคำนายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอบัวใหญ่นายวันนา ฉิมจริง
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอวังน้ำเขียวนายอุดมสิทธิ์ ยุดกระโทก
สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอเสิงสาง