สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

บุคลากร


นายสุทธีร์ บุญลอย
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

 
นางสาววริฐา หลักคำ
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร


นายปิติภัทร์ ปัญญาเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุนิตย์ษา ราชบุรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวประนอม พะไลดำ
แม่บ้าน(พนักงานจ้างเหมา)


นางสาววิมลวรรณ สาหล้า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายธีรภัทร แสงภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ