สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

บุคลากร


นายสุทธีร์ บุญลอย
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา


นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
นางสาววริฐา หลักคำ
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร


นายปิติภัทร์ ปัญญาเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวอรวรรณ คำเขื่อนแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุนิตย์ษา ราชบุรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวประนอม พะไลดำ
แม่บ้าน(พนักงานจ้างเหมา)


นางสาววิมลวรรณ สาหล้า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายธีรภัทร แสงภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ


นายเจษฎาภรณ์ วิจิตรศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)